Privacyverklaring DOE.nl

Versie: november 2023

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens is voor ons belangrijk. Daarom leggen we graag zo helder en kort mogelijk uit welke gegevens we verzamelen, waarom en vanuit welke rol we deze gegevens nodig hebben en hoe we hier verder mee omgaan.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkersverantwoordelijke en als verwerker. Een verwerkersverantwoordelijke bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, een verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend namens de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (hierna: Stichting Cito) de verwerkersverantwoordelijke is bij bijvoorbeeld marketingactiviteiten zoals het versturen van een nieuwsbrief. Stichting Cito werkt als verwerker in het geval een school DOE bij ons afneemt.

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn overeenkomst of toestemming. We voldoen hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling kan hierover altijd worden benaderd via privacy@cito.nl.

 

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen gelden in alle gevallen:

  • Verzamelde gegevens worden nooit zonder toestemming openbaar
  • Wij sluiten contracten met leveranciers en dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze leveranciers en dienstverleners wordt geĆ«ist dat zij de gegevens die zij namens Stichting Cito ontvangen, vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan Cito.
  • Gegevens worden alleen bewaard zolang ze nodig zijn en worden na gebruik zorgvuldig verwijderd, met uitzondering van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van statistieken;
  • Digitale gegevens zijn goed beveiligd: onze website gebruikt als het nodig is een versleutelde verbinding (SSL) en databanken zijn goed
  • Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, online of op papier.

 

Toegang en opslag

We slaan de verzamelde gegevens op binnen de EER.

 

Rechten

De AVG geeft iedereen bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zoals het recht op inzage van de verzamelde gegevens en het recht op wijziging en verwijdering hiervan. Neem contact op met privacy@cito.nl als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.