Disclaimer DOE.nl

Versie: 15 maart 2023

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden:

 

  1. Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de website doe.nl of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website, in welke vorm dan ook gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website doe.nl niet te bezoeken.

 

  1. Wijziging website en voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de website.

 

  1. Doel website

Wij beogen met deze website informatie te verstrekken over (een deel van) onze producten en diensten. Daarnaast vermelden wij op de website aanvullende informatie over onderwijsgerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. Wij streven naar correcte informatievoorziening via de website, maar garanderen niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

 

  1. Aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

 

  1. Intellectueel eigendom

Op onze website rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling is. Wij behouden alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling.

 

  1. Reikwijdte gebruiksrecht

Wij verlenen zakelijke website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze website  voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

 

  1. Hyperlinks

De website doe.nl verwijst door middel van een hyperlink naar websites van andere organisaties. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat wij gelieerd zijn aan de andere organisatie of de inhoud van de desbetreffende website onderschrijven.

 

  1. Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website.

 

  1. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.